In Uncategorised

Om gestuur te wees…

Die NG Kerk het in 2013 besluit dat ons ‘n missionale kerk moet en wil wees.  Maar wat beteken dit?  En wat beteken dit vir Vrouebedieninge? ‘n Missionale kerk is in haar wese ‘n gestuurde kerk. Om dit te probeer verstaan, dink aan die verskil tussen:

• ‘n kerk wat mense (sendelinge) stuur om sending te gaan doen; en

• ‘n kerk wat self gestuur is?

Die woord sending/mission

“Sending/Mission” is nie ‘n nuwe woord nie, maar word wel deesdae op ‘n nuwe manier gebruik. Kerke in die Westerse Christendom was baie bekend met sending, maar dit het meestal oor projekte gegaan wat tot die uiterlike van die kerklike lewe behoort en hierdie projekte is gewoonlik deur iemand anders, êrens anders uitgevoer.

‘n Skuif wat plaasvind

Regoor die wêreld bevind die kerk haar tans in ‘n nuwe era.  Die kerk het haar vroeëre vanselfsprekende belangrike posisie verloor en bevind haarself al hoe meer op die periferie van die samelewing waarbinne sy funksioneer.  Hiermee saam het die kerk ook haar posisie van bevoorregting verloor, die posisie van mag, die posisie van weet hoe…  Ons moet nou vanuit hierdie nuwe posisie kerkwees en die vraag is: Hoe moet hierdie kerk van Jesus Christus kerk wees in hierdie veranderde konteks? Een van die belangrikste antwoorde op hierdie vrae wat die afgelope paar jaar na vore gekom het kan beskryf word as die “missonale” kerk.

Missionale kerk

Reeds in 1952 is daar al stemme wat sê dat sending sentraal en essensieël tot die lewe van die kerk is.

 • Sending (of om missionaal te wees) is nie net iets wat die kerk doen nie, maar dis iets wat die kerk is.
 • In die Protestante tradisie waarin ons staan is sending meestal deur vrywilligers gedoen en is sending in ons denke iets wat die kerk per toeval per geleentheid doen.  Dis nie deel van die wese van die kerk nie.
 • Maar sending (of om missionaal te wees) is nie net die taak van enkelinge wat van tyd tot tyd in sendingaksies uitreik na ander plekke om siele te wen vir die koninkryk van God nie.
 • Dis die taak en roeping van die hele kerk (elke lidmaat) wat op ‘n deurlopende grondslag hulle roeping in die wêreld uitleef.  Kortom: dis die skuif vanaf ‘n sturende kerk na ‘n gestuurde kerk.

Dis die skuif van ‘n kerk wat ‘n paar sendelinge stuur om sendingwerk êrens in die vreemde te gaan doen, na ‘n gestuurde kerk, waar elke persoon groot en klein, almal, elke dag gestuurdes van God is waar ons kom.

Missio Dei (God se sending)

Hierdie denke is gebore vanuit die teologiese term: Missio Dei.  Dit beteken maar net ‘n God wat stuur.   In 1952 word hierdie Missio Dei konsep herontdek.  Sending het sy oorsprong in God.

 • Sending het, in die eerste plek, te doen met die Drie-enige God, nie met die kerk nie.  Ons wegspring plek is verkeerd as ons by die kerk begin.
 • Die leerstelling van die Missio Dei sê: “Die Vader stuur die Seun, en die Vader en die Seun stuur die Heilige Gees en die Vader, Seun en die Heilige Gees stuur die kerk in die wêreld in.”
 • Dit beteken dat sending nie iets is wat die kerk doen nie, maar dis ‘n eienskap van wie God is.
 • God is ‘n sturende God.  “It is not the church that has a mission of salvation to fulfil in the world; it is the mission of the Son and the Spirit through the Father that includes the church.’
 • Sending (of om missionaal te wees) is ‘n beweging van God na die wêreld en die kerk is God se instrument vir hierdie missie.
 • God is die een wat stuur.  Daarom is die vertrekpunt van gestuur-wees te vinde in die Drie-enige God. Die kerk verander van die stuurder, na die gestuurde.
 • Nou stuur ons nie meer een of twee mense om erens iets te gaan doen nie. God stuur ons as kerk, om saam met God in God se wêreld te werk.
 • Dit is dus nie die kerk wat stuur nie, maar God wat die kerk stuur.

Deelname aan God se sending = om gestuur te wees

Dit is wat dit beteken om gestuur te wees.  Ons word uitgenooi om aan God se sending deel te neem.  “God nooi ons om deel te word van die lewegewende sending van die drie-enige God en bemagtig ons om te getuig van God se droom van oorvloedige lewe vir alles en almal in hemel en op aarde.”Gestuurdes is deurentyd daarvan bewus dat God in die wêreld, in alle omstandighede, aan die werk is.  Ons vreugde lê juis daarin om te ontdek waar God oral besig is. Partymaal word die ons opnuut verras om te ontdek dat die lewende God lankal besig is om te werk.

Daar is tans ‘n definitiewe skuif in Vrouebedieninge om ‘n volwaardige missionale vennoot in ons kerk te wees waarin ons saam luister en hoor hoe God ons innooi, vorm en stuur in God se plan met ons en die wêreld.