In Uncategorised

1 Korintiërs 12 en die Liggaam van Christus

In die eerste eeu na Christus was Korinte een van die vernaamste handelstede in die Romeinse Ryk. As vernaamste handelstad, het handelaars van die Ooste en die Weste daar bymekaar gekom om hul goedere te verkoop. Met hierdie groot bymekaarkoms van mense het allerlei godsdienste, nuwe filosofieë en allerhande wanpraktyke die stad binnegestroom.  Hierdie dinge het die Christene verwar.

Reeds in die eerste hoofstuk van Korintiërs lees ons dat Cloe se mense Paulus vertel het van onenigheid onder hulle. Daar was groepvorming, en die eenheid wat die geloofsgemeenskap in Christus moes beleef was in gedrang. Een van die probleme wat onenigheid in die gemeente veroorsaak het, was die gawes van die Gees en meer spesifiek dan – die verskeidenheid van die Gawes van die Gees.  Paulus skryf nou aan hierdie gemeente om vir hulle raad te gee en die tweespalt te probeer oplos.

Die verdeeldheid as gevolg van die gawes van die Gees

In die gemeente in Korinte was daar sprake van ’n soort super-geestelikheid.  Sekere mense het daarop begin roem dat hulle besondere gawes van die Gees ontvang het, dit het vir hulle simbole van geestelike mag geword. Dit het ongesonde wedywering tot gevolg gehad en ’n sekere “rangorde” het daaruit voortgevloei.  Veral die spreek in tale was van besondere belang.  Kyk, as jy nog nie in tale kon spreek nie, was jy eintlik maar nog ’n lae rangse Christen…

Maar dan kom sê Paulus vir hulle: “Wat die gawes van die Gees betref, wil ek hê dat julle ingelig moet wees.” Vers 4: “Daar is ’n verskeiedenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee.”  Die gawes van die Gees is juis veronderstel om eenheid te bring, en nou bring dit verdeeldheid.

Meerderwaardig en minderwaardig

Wat die gawes van die Gees betref is daar dikwels 2 groepe mense:

  • Dié wat hulle gawes verabsoluteer het en meerderwaardig voel. “Ons het eintlik nie hierdie ander nodig nie, ons kom eintlik baie goed klaar so op ons eie.”

Vers 21: Die oog kan nie vir die hand sê: “Ek het jou nie nodig nie.”  Die kop kan weer nie vir die voete sê: “Ek het julle nie nodig nie.” Inteendeel die lede van die liggaam wat as die swakste voorkom is juis noodsaaklik.

  • Die ander groep is weer mense wat minderwaardig voel. Klaarblyklik voel hierdie groep dat hulle nie goed genoeg is nie en dat hulle geen bydrae kan lewer nie.

Vers 15 en 16:  As die voet sou sê: “Omdat ek nie ’n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie,” hou hy om die rede tog nie op om liggaam te wees nie.  En as die oor sou sê: “Omdat ek nie ’n oog is nie, is ek nie deel van die ligaan nie,” hou hy om dié rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon ruik?

Vir albei hierdie groepe kom sê Paulus: “Julle is die liggaam van Christus en afsonderlik is elkeen ’n lid daarvan.”

Julle is die liggaam van Christus!
Jy is deel van die liggaam van Christus!
Hoe groot of hoe gering.  Jy is deel…

Waar pas jy in?

Die vraag wat elkeen van ons moet beantwoord is: “Waar pas jy in?” Hoe dink jy oor jou deel-wees van die liggaam van Christus?

Is jy seker en vol bravade oor jou plek in die liggaam en dink jy dikwels dat jy sonder die ander kan klaarkom?

Ek vermoed dat die meeste van ons nie só daaroor dink nie, maar dat ons dikwels eerder nie mooi weet waar ons nou eintlik inpas nie en of ons goed genoeg is, of ons ooit regtig ’n verskil maak?

Dalk het jy al so daaroor gedink: “Jy praat nou so van gawes, maar ek het nie eers ’n gawe nie”. Dalk dink jy dikwels: “Aai as ek maar eerder soos jy kon wees, as ek ook maar so mooi kon sing, as ek maar ook so kon bid…”  En so met die gewensery om iemand anders te wees, vergeet jy heeltemal om jouself te wees, om jou plek in die liggaam vol te staan, om te wees wie God jou gemaak het.

Elkeen in die liggaam is nodig

“Die genadegawes is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik ’n gawe uitdeel soos Hy wil.”  Almal kan nie dieselfde wees nie.  Dat ons van mekaar verskil verseker juis dat elkeen bydra tot die gesonde funksionering van hierdie een liggaam.

Julle is die liggaam van Christus en elke lid van hierdie liggaam is ewe belangrik is. Elke deel van die liggaam het ’n bepaalde funksie en die liggaam kan nie optimaal funksioneer sonder die bydrae van elke lid nie, al is dit oënskynlik hoe klein. Ja, in die liggaam van Christus het ons mekaar nodig! In hierdie liggaam is daar nie meer en minder belangrike lede nie.

Christene is anders

Reeds in 1 Korintiërs 6, wanneer gelowiges mekaar voor die hof daag, sê Paulus:

Julle moet onthou: JULLE IS ANDERS!

Toe Jesus Christus in julle lewe gekom het, het dit julle lewens radikaal verander. Julle is geheilig, julle is vrygespreek. Mense wat anders is, wat nuut gemaak is – kan nie meer vir hulleself leef nie. Want in Christus is ons een, is ons ’n liggaam. Ons kan of moet dit nie nog word nie, ons IS dit reeds. Ons moet dit net gaan leef.

Manier van leef

Om jou gawes te gebruik tot diens van God se plan vir die wêreld – dit is eintlik maar net ’n manier van leef voor die aangesig van God.

God seën ons elkeen met gawes. Of jy nou die gawe het om in tale te praat en of jy dalk met ’n glimlag ander veilig en tuis kan laat voel – God gee gawes soos Hy wil. Nie beter en slegter of kleiner en groter gawes nie – net anders.

Laat ons mekaar liefhê

En na Paulus die gemeente breedvoerig beantwoord en probeer verduidelik oor die verskeidenheid van geestelike gawes, sê hy die volgende: “(Nadat ek dit alles gesê het) Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is

Al praat ek die tale van mense en engele,
Maar ek het geen liefde nie,
Het ek ’n stuk klinkende metaal
’n galmende simbaal geword.
Al het ek die gawe om God se boodskap te verkondig
En ken ek al die geheimenisse 
En besit ek al die kennis,
En al het ek al die geloof om berge te versit,
Maar ek het geen liefde nie,
Dan is ek niks.
Al deel ek al wat ek het aan ander uit,
En al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem,
Maar ek het geen liefde nie, dan baat dit my niks.

Al die gawes van die gees, hoe groot ookal kan nooit vergoed vir ’n gebrek aan liefde nie. As julle mekaar lief het, dan sal die wêreld weet dat julle my dissipels is.